02-6235220 

odedt1@genosar.co.il 

דף הבית אובדן כ.עבודה

אובדן כ.עבודה

אילו סוגי ביטוח אבדן כושר עבודה קיימים ומהם תנאי הזכאות ?

אדם העובד בעבודה כלשהי עלול במקרים מסויימים בעקבות תאונה או מחלה לאבד את היכולת שלו לבצע אותה, לעיתים אף את המסוגלות שלו להשתכר ולהתפרנס. דבר העשוי להביא אותו לבעיות כלכליות. זאת מכיוון שהוא אינו מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות, עד כדי לעיתים בעיה אמיתית במימון הצרכים היומיומיים שלו.

 ניתן לטעון כי מדובר במצב חריג ומרביתנו לא יתקלו בו לעולם. לא כל שכן כאשר מדובר באדם צעיר. אך מקרים כאלו קורים וכאשר אין הגנות מתאימות, הם עלולים לגרור אחריהם משברים לא פשוטים.

 אנשים בוגרים, המפרנסים את עצמם ובני משפחותיהם, הרבה יותר מודעים לסכנות ומעוניינים לבטוח עצמם מפני כל תרחיש.

 אמנם רבים יטענו כי לקרן הפנסיה של כל אחד ואחת מצורף באופן אוטומטי ביטוח אובדן כושר עבודה בכפוף לחוק.  אלא שבתוכניות פנסיה חלופיות , כגון ביטוחי מנהלים, רכיב ביטוחי זה הינו פרטי ומקצועי יותר מאשר בקרן הפנסיה.

 אדם זכאי לממש את פוליסת הביטוח שלו, בגין אובדן כושר עבודה וזכאי לקבל גמלה במקום המשכורת ,שקיבל, במידה שאיבד את יכולתו לעבוד בשל מחלה או תאונה. זאת כאשר מדובר ברמה של 75% ומעלה על-פי המוסד לביטוח לאומי, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע.

 כאן יש להבחין בין אובדן ביכולת לעסוק בתחום עיסוק לפני הפגיעה או המחלה, כאשר אדם המבוטח בפוליסה זו, זכאי לקבל גמלה , גם אם הוא יכול לעסוק בתחום אחר. בפוליסות המבטחות מצבים בהם אין יכולת כלל לעבוד, אם בעקבות מקרה הביטוח אין אופציה לעסוק בעבודה שעבד בה , אך יוכל לעבוד בעבודה חלופית, הוא אינו זכאי לקבל גמלה.   לפיכך צריך לקרוא את השורות הקטנות בפוליסות ולהבין איזה סוג של אובדן הן מכסות. כמו כן יש מקרים בהם הזכאות לקבלת גמלה מותנית למספר שנים , שלאחריהן מסתיימת הזכאות לגמלה.

למן החלתו של החוק על-פיו כל אדם מחוייב לחסוך לפנסיה ובנוסף מחייב החוק, כי לקרן פנסיה לעובדים יוצמד רכיב של ביטוח אובדן כושר עבודה, החלו חברות הביטוח להציע מסלולים מורחבים של ביטוח אובדן כושר העבודה, המקנות למבוטח כיסויי מטריה או כיסוי משלים, בהם מוארכת למשל תקופת הכיסוי, או למשל כיסוי ביטוחי בגין אובדן כושר עבודה כבר מרמה של 25% ומעלה ושלל כיסויים ביטוחיים בגין מגוון רחב של מקרים.

כך שאם חס וחלילה יווצר מצב של אובדן כושר עבודה, יהיה המבוטח מכוסה ולא ייאלץ לבקשה טובה מקרובים ובני משפחה.

כמובן שצריך להתאים את הביטוח בהתאם לצרכיו הספציפיים של המבוטח וכמו כן לערוך בדיקה עם מספר חברות ביטוח.

 הצוות שלנו במחלקת הביטוחים בגנוסר הבית לעסקים עומד לשירותך ויסייע לך בהתאמת הביטוח המתאים ביותר לצרכיך.

מזל שעשיתי ביטוח